Çalışan Adayı Aydınlatma Metni Onay Formu

 
Üntes'e bir iş başvurusu iletebilmek için lütfen öncelikle AYDINLATMA METNİNİ OKUYUP ONAYLADIĞINIZI BEYAN EDİNİZ. (Bu bir yasal gerekliliktir. Sayfayı aşağı doğru kaydırınız)
 
 

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA
 
ÇALIŞAN ADAYLARINA İLİŞKİN
AYDINLATMA METNİ
 
Üntes Isıtma Klima Soğutma Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) olarak, kişisel verilerinizin güvenliğine ve mahremiyetine önem veriyor ve bu itibarla sizlerden talep ettiğimiz ve bizlerle paylaştığınız kişisel verilerinize ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KKVK”) kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla aşağıdaki hususları Kanun’un 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla bilgilerinize sunuyoruz. 
 1. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ
Şirketimiz, siz çalışan adaylarımızdan elde edilen kişisel veriler bakımından KVKK ve ilgili düzenlemeler uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatına haiz olup, tarafımıza aşağıda yer verilen Veri Sorumlusu İrtibat Bilgileri aracılığıyla ulaşmanız mümkündür.
 
 1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER
Şirketimize yaptığınız iş başvurusu kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir;
 • Kimlik Bilgileriniz: ad soyad, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet, medeni hal,
 • Görsel Bilginiz; fotoğraf,
 • İletişim Bilgileriniz: ev adresi, e-posta, cep telefonu,
 • Eğitim, İş ve Profesyonel Yaşama İlişkin Verileriniz: çalışma geçmişi, işveren ismi, mezun olunan okullar, profesyonel yetkinlikler, CV bilgileri, meslek
 • Referans bilgileri; İsim, Soy isim, İşyeri İsmi, Görev, Telefon Numarası,
 • Görevle ilgili bilgiler; İş Başvurusu Yapılan Görev (Pozisyon), Ücret Beklentisi, En Erken Göreve Başlama Tarihi, Vardiyalı Çalışıp Çalışamayacağı Bilgisi, İkamet Değiştirip Değiştiremeyeceği Bilgisi, Ehliyet Bilgisi
 • Fiziksel Mekan Güvenliği Kayıtları(Fiziki Erişim/Giriş-Çıkış Kayıtları, CCTV Kayıtları),
 • İşlem Güvenliği Bilgileri(IP Adresi, Hedef IP/Alan Adı Kayıtları, Cihaz IMEI Numarası,
  Cihaz MAC Adresi, Diğer Trafik Verileri (örn. bağlantı zamanı/süresi, iletişim miktarı vb.)
 
 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI;
Şirketimiz ile ilişkiniz kapsamında elde edilen kişisel verileriniz aşağıda yer verilen amaçlarla işlenmektedir.
 • Başvuru süreçlerinin yürütülmesi ve değerlendirilmesi,
 • İş başvuru formu ve davetlerinin e-posta ile gönderilmesi,
 • İş görüşmelerinin yürütülmesi,
 • İşe uygunluk değerlendirmesi kapsamında Kişilik envanteri/Genel Yetenek/İngilizce/Alan Bilgisi sınavlarının gerçekleştirilmesi ve bu değerlendirilmeler dolayısıyla danışmanlık alınması,
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
 • Şirketimize iletilen referanslarla iletişime geçilmesi ve ilgili referans kontrollerinin yapılması,
 • Gelecekte açılabilecek pozisyonlara yönelik insan kaynakları faaliyetlerini yürütmek amacıyla,
 • Rakipleri değerlendirme, istatistik çalışması yapılması,
 • Çalışan Adayı Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,
 
 1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI
Kişisel verileriniz, Kanun’un kişisel verilerin aktarılması ve yurtdışına aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla; yurt içindeki resmi kurum ve kuruluşlar, kolluk kuvvetleri, mahkemeler ve icra müdürlükleri, yurt içi/yurt dışı ilişkili olduğumuz üçüncü taraf gerçek ve tüzel kişiler, hizmet sağlayıcı firmalar ve yetkilileri, iş ortaklarımız ve Şirketimiz pay sahipleri, grup şirketlerimiz ve doğrudan veya dolaylı olarak yurtiçi ve yurtdışı iştiraklerimiz, tedarikçiler ve destek hizmeti sağlayıcılar, verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız yurtiçi kişi ve kuruluşlar ile paylaşılabilmektedir.
  
 1. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ
Kişisel verileriniz, iş akdinin kurulması ile işe uygunluk ve yetkinlik değerlendirmesi süreçlerinin yürütülebilmesi amaçlarına ilişkin olarak; İŞKUR, www.kariyer.net, http://www.untes.com vb. kanallar yaptığınız başvurular, başvuru formları, gönderdiğiniz e-postalar, danışmanlık şirketleri, staj için yönlendiren eğitim kurumu, çalışan referansları ve mülakat süreçleri kapsamında elde edilerek, sözlü, yazılı ve elektronik yollarla işlenmektedir. Yukarıda belirtilen yöntemler ile elde edilen kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde ve kişisel verilerin korunması hukukunun temel prensipleri doğrultusunda işlenmektedir.
 
 1. KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI
Kanun’un 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişki olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır;
 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
 
 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE KADAR SÜRE İLE TUTUYORUZ?
KVKK’ya uygun olarak, KVKK md. 7/1’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı süreleri dolduğunda, kişisel verileriniz tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirerek kullanılmaya devam edilecektir.
 
 1. HAKLARINIZI NASIL KULLANABİLİRSİNİZ? 
Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, buradan ulaşabileceğiniz Başvuru Formu’nu doldurarak Veri Sorumlusu’na iletebilirsiniz.
Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin, başvurusunda isim, soy isim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası, (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde pasaport numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.
İlgili Kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.
Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (özel vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir.
Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 
 1. TALEPLERİNİZ NE KADAR SÜREDE CEVAPLANIR?
Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, bize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplanır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.
Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yolu başta olmak üzere Başvuru Formu’nda seçilen usullerinden biri ile gönderilir.
 
Veri Koruma Sorumlusu İrtibat Bilgileri:
Üntes Isıtma Klima Soğutma Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
İstanbul Yolu 37. Km. İmrendi Mevkii No: 000/000 Kahramankazan/Ankara
Tel            : +90 312 287 91 00
E-posta    :  untes@untes.hs03.kep.tr


 
Aydınlatma Metnini Okudum - Şartları Kabul Ediyorum
Okunma Sayısı: 3705   |   Güncelleme Tarihi: 22.10.2019   


 • Günay Amerika Afrika Batı ve Doğu Avrupa Orta Doğu ve Körfez Bölgesi Orta Asya ve Türki Cumhuriyetler
 • Site içerisinde yer alan yazılı ve görsel içerik ÜNTES tarafından sağlanmaktadır.
 • İzinsiz kopyalanamaz, kaynak gösterilerek iktibas edilemez. Her hakkı saklıdır. 2015 ©
 • Bu site Çerez Politikası kabul ederek kullanılabilir. Çerez Politikası